Şəklin üzərinə gələrək böyüdün

Characteristics
 - T-621 Pro TSB
 - Micro panel with chime
 - Chime
 - Light
 - Adjustable microphone volume adjustment
 - Output: XLR
 - Supplied with flexible microphone 18 ?? "and windscreen
 - Size: 150 x 120 x 45 mm
 - Power supply: 12V AC or DC 9V
 - Weight: 1.1 Kgs

Copy
Scroll